Πληροφορίες

Στόχος του Υπουργείου Υγείας, με την υλοποίηση του παρόντος Προγράμματος (HealthVoucher), είναι η ελεύθερη (δωρεάν) πρόσβαση πολιτών που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, καθώς και των προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους, σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης, καθώς και σε έλεγχο. Κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων είναι η ασφαλιστική ικανότητα και το εισόδημα.

Πάροχοι υπηρεσιών υγείας του Προγράμματος HealthVoucher

Ως πάροχοι υγείας του Προγράμματος νοούνται:

 • Ιατροί,πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με πρόσβαση στις εφαρμογές «Hλεκτρονική Συνταγογράφηση» της ΗΔΙΚΑ και «eΔΑΠΥ» του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το πλαίσιο υλοποίησης των εθνικών πολιτικών.
 • Διαγνωστικά Κέντρα και εργαστήρια,πολυ-ιατρεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.
 • Μονάδες και υπηρεσίες του Δημοσίου όπου ασκείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή μονάδες υγείας του ΠΕΔΥ (όπως Κέντρα Υγείας, πρώην μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ κλπ.), Δημόσια Νοσοκομεία (Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, διαγνωστικά εργαστήρια και διαγνωστικά μέσα).

Μονάδες Υγείας του Δημοσίου

 • Οι ωφελούμενοι κλείνουν ραντεβού σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται κατά περίπτωση και από τους ασφαλισμένους (π.χ. 1535 κ.α.).
 • Εξαιρούνται του Προγράμματος τα απογευματινά ιατρεία.

Ιδιώτες Πάροχοι, συμβεβλημένοι του ΕΟΠΥΥ

 • Ως πάροχοι υπηρεσιών υγείας με ενεργή σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας λαμβάνονται όλοι όσοι είναι χρήστες των εθνικών ηλεκτρονικών εφαρμογών eΔΑΠΥ και ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
 • Οι ιατρικές επισκέψεις που πραγματοποιούνται με το παρόν συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δεν προσμετρώνται στο όριο των 200 ή 150 μηνιαίων επισκέψεων (σύμφωνα με τον κανονισμό για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ).

Οδηγίες για Παρόχους Υγείας

Οι δικαιούχοι του προγράμματος “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας” μπορούν να επιλέξουν τον πάροχο υγείας, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, τον οποίο θα επισκεφθούν προκειμένου να αξιοποιήσουν το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης.
Κατά την επίσκεψη τους υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους και να σας επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και να σας δώσουν τον ΑΜΚΑ τους.

Από την πλευρά σας, ως πάροχος υγείας του Προγράμματος, προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη δική σας διευκόλυνση προτείνεται να ακολουθήσετε την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:

Ιατρικές Επισκέψεις

 • Κατά την υποδοχή του ανασφάλιστου πολίτη-κατόχου HealthVoucher, ελέγχεται η ταυτοπροσωπία του ασθενούς από την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • Καταχωρείται στην εφαρμογή «eΔΑΠΥ» τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό ταυτότητας του ασθενούς προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα του ΕΕΠκαι οι διαθέσιμες ενέργειες (επισκέψεις-παραπεμπτικά)

Με την επιβεβαίωση της ισχύος του ΕΕΠ και μόνον ακολουθούνται τα επόμενα βήματα:

 • Στην περίπτωση έκδοσης παραπεμπτικού αναλόγως της κατηγορίας εξετάσεων (αιματολογικές, βιοχημικές, ακτινολογικές), ο γιατρός εκδίδει τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά, και μόνον, παραπεμπτικά μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ, με τη χρήση ICD10 πρώτου επιπέδου.
 • Ο ιατρός κατά την έκδοση των παραπεμπτικών, βάσει του ιατρικού ιστορικού/ την ιατρική εξέταση, το φύλο και την ηλικία του ωφελούμενου, δύναται να επιλέξει συγκεκριμένες από τις προτεινόμενες εξετάσεις ή και το σύνολο τους εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
 • Ο γιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του στον ασθενή, ήτοι εξέταση του ωφελούμενου ή/ και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που έχει πραγματοποιήσει και διάγνωση επ’αυτών.

Στις περιπτώσεις που εξετάζεται ωφελούμενη με ΕΕΠ ελέγχου-παρακολούθησης κύησης θα πρέπει να εισάγεται στο σύστημα το τρίμηνο κύησης που διανύει.

Διαγνωστικές Εξετάσεις

 • Κατά την επίσκεψη του ωφελούμενου στο Διαγνωστικό εργαστήριο/ Ιατρείο ΕΟΠΥΥ της επιλογής του προσκομίζεται το παραπεμπτικό που έχει λάβει από τον γιατρό στο πλαίσιο του Προγράμματος.
 • Ο αρμόδιος υπάλληλος του διαγνωστικού κέντρου διαπιστώνει την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ελέγχοντας την ταυτότητα του με το παραπεμπτικό που προσκομίζει.
 • Ο ωφελούμενος υποβάλλεται στο προκαθορισμένο από το Πρόγραμμα πακέτο διαγνωστικών εξετάσεων, βάσει του αντίστοιχου παραπεμπτικού που έχει λάβει από τον γιατρό.
 • Ο πάροχος υγείας σαρώνει τον κωδικό του παραπεμπτικού στο σύστημα eΔΑΠΥ, και πραγματοποιεί τις εξετάσεις. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και σήμερα μέσω του συστήματος eΔΑΠΥ του ΕΟΠΥΥ.