Οδηγίες για Δικαιούχους

Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα:

  • Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα, επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο, η ίδια η αίτηση θα σας οδηγήσει στα βήματα προς συμπλήρωση
  • Επιλέξτε Υποβολή Αίτησης.

Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας, και μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 έχετε δικαίωμα:

  • να επισκεφθείτε τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Ιατρούς, ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΠΕΔΥ τις μονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, πρώην Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ) και να παραπεμφθείτε για εξετάσεις,
  • να πραγματοποιήσετε τις εξετάσεις σε όλα τα Δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία,
  • μετά την πραγματοποίηση των εξετάσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε πάλι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ή ιατρούς συμβεβλημένους του ΕΟΠΥΥ για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων-διάγνωση, επανέλεγχο, παρακολούθηση.

Για να κλείσετε ραντεβού σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Εξ. Ιατρείων (ΤΕΙ) με το σύστημα που ακολουθείται κατά περίπτωση (1535 ή τηλεφωνικά ή αντιπροσώπως).

Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας θα βρείτε μητρώο των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι εξυπηρετούν το Πρόγραμμα.

Κατά την επίσκεψη σας στον πάροχο υγείας (ιατρό, διαγνωστικό εργαστήριο, νοσοκομείο ή Μονάδα Υγείας του ΠΕΔΥ) θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (αναλόγως τι δηλώσατε κατά την αίτηση σας), καθώς και το HealthVoucher ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αναγράφει τον ΑΜΚΑ σας.

Το δικαίωμα που σας παρέχει η εγγραφή σας στο Πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» παρέχεται αυστηρά για σας προσωπικά και δεν μεταβιβάζεται.

————————————————————————————————————————————————-

Οι  κάτοχοι/δικαιούχοι ΕΕΠ αλλά και οι πολίτες που εμπίπτουν στην κατηγορία  Ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, και  νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών  μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και οι ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους”

δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις:

α) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αρ. Υ4α/ΓΠ/οικ.48985, 03/06/2014 (ΦΕΚ 1465τ.Β’/05-06-2014), 

«Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασηςστο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων καιοικονομικά αδυνάτων πολιτών», και 

β) της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432 , 28/06/2014 (ΦΕΚ 1753τ.Β’/28-06-2014), 

“Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών”.